За нас
 
 

Со високите перформанси и конкурентност, компанијата се профилираше во значаен фактор во нискоградбата и се позиционираше како една од најуспешните во земјата во својата област. Нејзиниот раст и развој беа пропорака и за учество во слични проекти во странство (Украина).

„Форса ас” е градежна компанија специјализирана за изградба на објекти од нискоградба (патишта, канали, рудници, нафтоводи...). Со своето искуство, механизација и технички персонал, на своите комитенти и деловни партнери им гарантира квалитет и ефикасност, докажани преку учество во изведбата на најважните инфраструктурни проекти во Македонија во последните 15 години.

 

 

За релевантноста на „Форса ас” во градежништвото, особено во областа на нискоградбата, сведочи и успешната соработка со реномирани домашни и странски градежни компании.

 

 

“Станови во Ново Лисиче од 48, 55, 58, 60 и 63м2, готови до 31.12.2011 год.”

“Одобрение за градење бр.23-2186/17 од 25.08.2010год и Лист за предбележување на градба бр.51073 КО Кисела Вода 2 Скопје”